อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

รองคณบดีฝ่ายสถาบันนวัตกรรมมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สอนวิชาทางด้าน Computer programming, Computer network, Data Communication และ Security In computation

การศึกษา

  • วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประกาศนียบัตร

  • Certified Ethical Hacker (CEH)
  • Cisco Network Academy Instructor
  • Huawei-3Com Certified Network Engineer
  • EC-Council Certified Ethical Hacker Version7

Courses