ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

รองคณบดีฝ่าย Business Development
และคณบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ประวัติการศึกษา

  • PhD. (Electrical and Telecommunication Engineering), University of New South Wale, Australia
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอีเล็กทรอนิคส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

ประวัติการทำงาน

  • ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่าย Business Development คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • 2558-2563: คณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 2547-2558: ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์
การเป็นวิทยากร

ประสบการณ์
หน่วยงาน
ภาครัฐ

ประสบการณ์หน่วยงานภาคเอกชน

ประสบการณ์
งานวิชาการ

Courses